Pomagamy uzyskać świadczenia odszkodowawcze osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach w gospodarstwach rolnych. Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z OC sprawcy, a także świadczenie z KRUS.

Pomagamy również osobom, które pozostawały w związku z wykonywaniem czynności na terenie gospodarstwa będącego własnością osoby ubezpieczonej podczas wykonywania pracy, w drodze do/z gospodarstwa oraz podczas realizowania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, ale mających miejsce poza terenem samego gospodarstwa.

Odszkodowania dla rolników przysługują za szkody, których następstwem jest śmierć, trwałe uszkodzenie ciała (kalectwo), rozstrój zdrowia bądź też jego znaczna utrata, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie mienia (maszyny rolnicze, zabudowania itd.)