INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka LEX ULTIMA z siedzibą: ul. Namysłowska 2/64, 50-304 Wrocław.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii i podmiotom współpracującym, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, takim jak podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kurierskie i pocztowe, oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

3. Informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych będą do uzyskania pod adresem: Kancelaria Adwokacka LEX ULTIMA z siedzibą: ul. Namysłowska 2/64, 50-304 Wrocław.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu zawarcia i realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, a także w celach marketingowych – na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679);

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679;

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) żądania od Administratora sprostowania treści swoich danych osobowych;

c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

d) przenoszenia swoich danych osobowych;

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (w celach dowodowych wniesienie sprzeciwu powinno odbyć się drogą pisemną lub elektroniczną).

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) do czasu odwołania przez Panią/ Pana zgody - w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody;

b) przez okres wykonywania umowy - w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy;

c) przez okres istnienia obowiązku prawnego - w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niewyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych może jednak skutkować niemożnością świadczenia usług na Pani/Pana rzecz.