Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc w zakresie reprezentowania osób fizycznych oraz firm w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Aby zapewnić naszym klientom kompleksowy zakres usług opracowaliśmy procedury pomocy prawnej zapewniające wysoką skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań. Gwarantujemy wszechstronną analizę przedstawianych problemów i przejrzyste zasady współpracy. Celem Kancelarii jest uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia lub innych świadczeń odszkodowawczych. Swe działania koncentrujemy na próbie polubownej likwidacji szkody. W razie braku zadowalających rezultatów, kierujemy sprawę do postępowania sądowego.

BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH

Przy przyjęciu sprawy nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Sprawy prowadzimy kredytowo na swoje ryzyko finansowe. Wynagrodzenie płatne jest po uzyskaniu odszkodowania i tylko w przypadku jego uzyskania. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanego odszkodowania, ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy i wysokości dochodzonego roszczenia.

W razie odmowy wypłaty świadczenia nasi klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Pomożemy Ci uzyskać godne odszkodowanie od towarzystw ubezpieczeniowych jeżeli:

 • zostałeś poszkodowany w wypadku jako kierowca, pasażer, pieszy,
 • straciłeś w wypadku osobę bliską,
 • uległeś wypadkowi w pracy lub w drodze do (z) pracy,
 • zostałeś poszkodowany podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 • doznałeś uszczerbku na zdrowiu w skutek błędu medycznego,
 • zostałeś poszkodowany w innym wypadku losowym.
 • zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku zdarzenia losowego uległo Twoje mienie.
Wypadek komunikacyjny

Pomagamy uzyskać odszkodowanie powypadkowe osobom poszkodowanym nie ze swojej wyłącznej winy w zdarzeniach drogowych, jako kierowca, pasażer, pieszy i rowerzysta, a także tym, którzy utracili najbliższych w zdarzeniach komunikacyjnych.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje osobom, które doznały podczas wypadku komunikacyjnego uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia oraz wszelkich szkód majątkowych pozostających w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem.

Prowadzimy sprawy dotyczące zarówno szkody na osobie jak i szkody majątkowej.

Dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych skutecznie pomagamy uzyskać świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku – zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, utracone dochody, rentę, koszty przygotowania do innego zawodu.

W ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać pełną kwotę należnego odszkodowania z OC sprawcy albo polisy AC również w razie zaniżenia jego wartości przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dochodzimy także zwrotu wszelkich innych kosztów związanych ze szkodą np. kosztów najmu samochodu zastępczego.

Pomagamy kompletować dokumentację i szacować ewentualny uszczerbek na zdrowiu oraz rzeczywistą wartości szkód powstałych w pojeździe na skutek zdarzenia komunikacyjnego.

Błąd medyczny

Pomagamy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego na skutek niezgodnego z wiedzą medyczną postępowania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego.

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

 • zakażenia szpitalne (WZW, gronkowiec metycylinooporny MRSA typu szpitalnego itp.);
 • błąd podczas zabiegu operacyjnego (pomylenie zakresu zabiegu, pozostawienie materiałów chirurgicznych w polu operacyjnym itp.);
 • błędnie postawiona diagnoza lub jej brak (niezdiagnozowanie nowotworu, złamania itp.)
 • nieprawidłowe leczenie (niewłaściwe podanie leku itp.);
 • odmowa udzielenia świadczenia medycznego;
 • niewłaściwa opieka medyczna.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu oferujemy pomoc w sprawach kierowanych przeciwko zakładom opieki zdrowotnej jak również lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną. Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Pomagamy kompletować dokumentację i szacować ewentualny uszczerbek na zdrowiu.  

Z powodzeniem występujemy z roszczeniami na drodze sądowej, ale również prowadzimy postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych.

Wypadek przy pracy

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca lub doznały uszczerbku na zdrowiu w drodze do/z pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy może być również niezależna od ustalenia winy. W takich sektorach gospodarki jak górnictwo, branża budowlana, paliwowa, energetyczna, wodociągowa i kolejowa odpowiedzialność pracodawcy kształtuje się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że pracodawca odpowiada za poniesiony uszczerbek na zdrowiu i związane z tym szkody niezależnie od stopnia winy.

Poszkodowanym w wypadkach przy pracy oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej – od dochodzenia w ich imieniu odszkodowania po ochronę przed nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę.

Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z OC pracodawcy, grupowego bądź indywidualnego ubezpieczenia NNW a także świadczenia z ZUS.

Wypadek rolniczy

Pomagamy uzyskać świadczenia odszkodowawcze osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach w gospodarstwach rolnych. Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z OC sprawcy, a także świadczenie z KRUS.

Pomagamy również osobom, które pozostawały w związku z wykonywaniem czynności na terenie gospodarstwa będącego własnością osoby ubezpieczonej podczas wykonywania pracy, w drodze do/z gospodarstwa oraz podczas realizowania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, ale mających miejsce poza terenem samego gospodarstwa.

Odszkodowania dla rolników przysługują za szkody, których następstwem jest śmierć, trwałe uszkodzenie ciała (kalectwo), rozstrój zdrowia bądź też jego znaczna utrata, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie mienia (maszyny rolnicze, zabudowania itd.)

Poślizgnięcia i upadki

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia się na śliskiej nawierzchni, czy potknięcia na nierówności chodnika bądź drogi, w związku z niewłaściwym stanem ich utrzymania przez gminy, właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Pomożemy ustalić podmiot lub osobę odpowiedzialna za powstanie szkody oraz uzyskamy stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Zdarzenia losowe

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia losowego.

Tego typu ubezpieczenie chroni przed stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu, huragan, ale także skutki uderzeń piorunów (zniszczenie lub uszkodzenie  sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Pomagamy ustalić rzeczywisty zakres szkody oraz jej wartość a także odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za  szkodę w oparciu o umowę ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).