Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, która obejmuje zarówno prawo osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. W zakres prawa cywilnego wchodzi również prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe i prawo rodzinne. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. W szczególności do zakresu świadczonych usług należy:

  • reprezentacja klientów w sporach sądowych;
  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  • przygotowywanie indywidualnych umów;
  • prowadzenie polubownych i sądowych postępowań windykacyjnych wobec dłużników;
  • uczestnictwo w negocjacjach.

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego może w szczególności dotyczyć wszelkich spraw o zapłatę, w tym np. zapłatę ceny, zaległych czynszów i innych zobowiązań, dochodzenia kar umownych, odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, odszkodowań z tytułu powstałej szkody, roszczenia o zadośćuczynienie i rentę, zapłaty zadatków; spraw o ochronę dóbr osobowych i związanych z nimi roszczeń majątkowych i niemajątkowych; spraw o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, spraw dotyczących ochrony własności tj. zwrot własności, powództwa windykacyjne i negatoryjne, zasiedzenie, nabycie własności, ochronę naruszonego posiadania, zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego, a także sprawy o wykonanie zobowiązań umownych i spełnienie innych świadczeń wynikających z zawartych umów.